ชื่อ - นามสกุล :นางจารุณี แก้วประภา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
Telephone :0819605258
Email :jarunee_nfe@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : บุคลการกร กศน.อ.เชียงม่วน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ