[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กศน.อำเภอเชียงม่วน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายประสิทธิ์ สมัคร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
เมนูหลัก
หัวหน้าส่วนฯ กำนัน ผญบ.ฯ
ระบบสารสนเทศlink banner
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 24 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


แบบฟอร์มๆ งานธุรการ
ใบสำคัญรับเงิน
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
นโยบายพิเศษ/ระเบียบต่างๆ
ฟอร์มต่างๆ งานขั้นพื้นฐาน
ฟอร์มต่างๆ กศ.ต่อเนื่อง
รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กศน.ตำบล พื้นที่ อ.ชม.
google+
 
ประมวลภาพกิจกรรมรายปี
ads
คลังเก็บวีดีโอกิจกรรม
เว็บไซต์ภาคีเครือข่าย อ.ชม.

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุอำเภอเชียงม่วน

เจ้าของผลงาน : นางจารุณี แก้วประภา
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 4600    จำนวนการดาวน์โหลด : 248 ครั้ง
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :  การศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเชียงม่วน ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

ชื่อ - สกุล ผู้ทำวิจัย :  นางจารุณี    แก้วประภา
ปี พุทธศักราช : 2558
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเชียงม่วน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน 2)  เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเชียงม่วน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน 3)  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ อำเภอเชียงม่วน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร กศน. คือ ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ ครูผู้สอนคนพิการ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  2558  จำนวน  10 คนและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของ กศน.อำเภอเชียงม่วน ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน  995 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องของ กศน.อำเภอเชียงม่วน ปีงบประมาณ  2558 จำนวน  285 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม จำนวน  2  ฉบับ และแบบวิเคราะห์เอกสาร จำนวน  1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าเฉลี่ย () และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  มีผลการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาสภาพดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 100 และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) โดยพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมา คือ ด้านการวางแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) ส่วนด้านการนำผลการประเมินและการติดตามผลไปพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51)
2.  เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ อำเภอเชียงม่วน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ของศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04)  โดยพบว่า ผู้สูงอายุพึงพอใจในหลักสูตรไม่เกิน 40 ชั่วโมง โดยจัดเป็นกลุ่มใหญ่ 15-20 คน เวลาที่จัดต่อครั้ง 1-3 ชั่วโมง และช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม คือ ช่วงเช้า วิทยากรที่ให้ความรู้ คือ ครู กศน. สถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุด คือ โรงเรียนผู้สูงอายุ สำหรับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้สูงอายุให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชนมากขึ้น รู้จักควบคุมอารมณ์ ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม และมีรายได้สำหรับเลี้ยงตนเองได้
3.  เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ อำเภอเชียงม่วน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน  พบว่า 1) กิจกรรมที่ควรจัด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การฝึกอาชีพ เช่น งานใบตอง การเลี้ยงปลา กิจกรรมทักษะชีวิต 2) เนื้อหาที่จัดมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ คือเนื้อหาของกิจกรรม ที่ กศน. จัดมีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ 3) ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม คือ ช่วงเช้า โดยใช้เวลาประมาณ  4  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ 4) สถานที่จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้ดี โรงเรียนสุขใจวัยเก๋า หอประชุมของหมู่บ้าน เพราะเป็นจุดศูนย์ของหมู่บ้านดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ กศน.ตำบลบ้านมาง


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุอำเภอเชียงม่วน 15/มิ.ย./2560
      ความความคาดหวังของผู้เรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9/พ.ค./2557


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ cmpnfe@cmpnfe.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป