[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กศน.อำเภอเชียงม่วน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายประสิทธิ์ สมัคร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
เมนูหลัก
หัวหน้าส่วนฯ กำนัน ผญบ.ฯ
ระบบสารสนเทศlink banner
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 24 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


แบบฟอร์มๆ งานธุรการ
ใบสำคัญรับเงิน
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
นโยบายพิเศษ/ระเบียบต่างๆ
ฟอร์มต่างๆ งานขั้นพื้นฐาน
ฟอร์มต่างๆ กศ.ต่อเนื่อง
รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กศน.ตำบล พื้นที่ อ.ชม.
google+
 
ประมวลภาพกิจกรรมรายปี
ads
คลังเก็บวีดีโอกิจกรรม
เว็บไซต์ภาคีเครือข่าย อ.ชม.

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ความความคาดหวังของผู้เรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

เจ้าของผลงาน : ภานุวัฒน์ สืบเครือ
ศุกร์์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1890    จำนวนการดาวน์โหลด : 1829 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบ ความคาดหวังของผู้เรียนในการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์คือเพศอายุและอาชีพประชากร คือ นักศึกษา
ที่ศึกษาใน กศน.ตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามโดยทำการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveRandom Sampling) ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสถิติที่ใช้ใน การวิจัยได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า t-test และ F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะทำการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร

ผลการวิจัยพบว่า
 
                ความคาดหวังของผู้เรียนในการจัดการศึกษาของ กศน.ตำบลในสังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(   = 3.55, S.D. = .436) ด้านที่มีระดับความความคาดหวังสูงที่สุด คือ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐาน การศึกษานอกระบบ รองลงมาคือ การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด, การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเท่ากับ การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผล การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย, การส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย, การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย, การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา ตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่และ
ด้านที่มีระดับความคาดหวังต่ำที่สุด คือ การเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์โดยมีค่าเฉลี่ย3.79, 3.71, 3.61, 3.59, 3.58, 3.55, 3.48, 3.43, 3.39 และ 3.32 ตามลำดับดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุอำเภอเชียงม่วน 15/มิ.ย./2560
      ความความคาดหวังของผู้เรียนในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9/พ.ค./2557